Thu Hà Nguyễn Thị

Luật sư


Nguyễn Thị Thu Hà

Luật sư
Đấu giá viên
Quản tài viên
Lĩnh vực chuyên sâu
   Tư vấn Doanh nghiệp
   Quản trị doanh nghiệp
   Lao động
Kinh nghiệm
Luật sư Nguyễn Thị Thu Hà là Luật sư thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Luật sư Thu Hà có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, lao động và các lĩnh vực pháp lý khác.

Luật sư Thu Hà đã từng giữ nhiều vị trí trọng yếu và phụ trách các vấn đề pháp lý chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp, công ty luật lớn trong nước.

Ngoài lĩnh vực chuyên môn đảm nhiệm, Luật sư Thu Hà cũng không ngừng nâng cao kiến thức pháp lý cũng như kinh nghiệm thực tiễn của mình. Nhằm mở rộng và tiếp cận với các lĩnh vực pháp lý khác, năm 2015 Luật sư Hà đã được Bộ tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Đấu giá, Quản tài viên và đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Thừa phát lại.

Học vấn và trình độ chuyên môn
   Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội;
   Đấu giá viên, Quản tài viên;
   Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Viêt Nam.
Ngôn ngữ
   Tiếng Việt
   Tiếng Anh