ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG

V&N cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến bảo hộ các quyền đối với các giống cây trồng, bao gồm việc chuẩn bị và thực hiện nộp đơn đăng ký các loại giống cây trồng mới tại Văn phòng bảo hộ giống cây trồng mới (PVPO) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.